In groep 6
Bij het laatste rapport van groep 6 geven wij al een eerste indicatie van de uitstroombestemming mee gebaseerd op Cito. Ouders ontvangen een uitdraai waarop per toets te zien is op welk niveau een leerling presteert.

In groep 7
Bij het 1e rapportgesprek in groep 7 geven we een eerste, voorzichtige indicatie voor het pré-advies. Deze indicatie wordt gezamenlijk bepaald door de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 samen met de intern begeleider en directie.

In groep 8
In groep 8 staat de informatieavond aan het begin van het schooljaar in het teken van de procedure omtrent de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ouders ontvangen op die avond ons protocol advisering groep 8. In dit protocol beschrijven we stap voor stap hoe het advies en de verwijzing tot stand komt. We volgen hierbij het vastgestelde tijdpad van BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs). Tijdens de oudergesprekken in week 4, krijgen ouders en kinderen het voorlopig schooladvies. Het advies wordt gezamenlijk bepaald in een overleg door de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de directeur en de intern begeleider.   

Dag allemaal…

De school kent in de meeste gevallen de kinderen al bijna 8 jaar. In al die jaren hebben we een goede indruk van uw kind gekregen en zijn er gegevens verzameld. Alle onderstaande gegevens worden meegenomen om het juiste advies te kunnen geven:  
•  Leerlingvolgsysteem  

•  Resultaten methode gebonden toetsen  

•  Resultaat NIO (deze toets wordt afgenomen in het begin van groep 8)  

•  Werkhouding, motivatie en concentratie  

•  Eventuele extra onderzoeken  

   

Met dit advies kunnen ouders zich gaan oriënteren op de verschillende scholen. Uiteraard kunnen wij ouders hierbij adviseren.  
Als de uitslag van de Cito doorstroomtoets binnen is, ontvangen de kinderen en ouders direct van ons de uitslag. Alleen indien de uitslag erg afwijkt van de verwachting, nemen we telefonisch contact op met de ouders. Indien de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan het gegeven advies, zullen wij het advies aanpassen, tenzij wij het voor het kind beter vinden dat het advies blijft gehandhaafd. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Uiteindelijk zal onze school een onderwijskundig rapport opstellen voor de school voor het voortgezet onderwijs. Nog voor de zomervakantie worden de leerlingen van groep 8 door de leerkracht ‘overgedragen’ aan de onderbouwcoördinatoren van het voortgezet onderwijs. In november van het daaropvolgende jaar vindt een terugkoppeling plaats. Op deze manier kunnen we oud-leerlingen blijven volgen.  

De Scholenwijzer geeft informatie over alle middelbare scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Ook vindt u informatie over het aantal beschikbare plaatsen, de open dagen en hoe u uw kind kunt aanmelden bij de middelbare school van uw keuze. https://scholenwijzer.denhaag.nl/categorie/vo 

De inschrijving gaat digitaal en een lijst met voorkeursscholen wordt verstuurd naar de school van eerste keuze. Uitgebreide informatie over de inschrijving wordt in groep 8 besproken en ook met ouders gecommuniceerd. Op de website: https://www.bovohaaglanden.nl/ 

 kunt u meer over dit onderwerp lezen. 

Op woensdag 15 mei tussen 15.00 en 17.00 uur ontvangt u bericht van de VO school of uw kind geplaatst is. Ook de school wordt via het digitale systeem op de hoogte gebracht van de plaatsingen van de leerlingen. Het kan zijn dat uw kind niet geplaatst wordt op de school van voorkeur (1e plek op de voorkeurslijst). Er wordt dan op volgorde van de voorkeurslijst gekeken op welke school uw kind geplaatst kan worden, tot er een plek gevonden is. Vanaf 17 mei publiceren de VO scholen hun beschikbare plekken op Scholenwijzer.nl. Op dinsdag 21 mei kunt u digitaal aanmelden voor de twee ronde van aanmelden. Dit is dus alleen nodig als uw kind niet geplaatst is bij de eerste ronde! Op vrijdag 31 mei volgt een bericht met toelatingsbesluit van BOVO tussen 15.00 en 17.00 uur. Mocht uw kind dan nog niet terecht kunnen op één van de scholen van de voorkeurslijst volgt een loting met de uitslag hiervan op 6 juni om 10.00 uur. Als een leerling onverhoopt op alle scholen van de voorkeurslijst uitgeloot is, zullen wij proactief contact opnemen op de dag van de uitslag. 

De overdracht van gegevens naar het voortgezet onderwijs gebeurt via Onderwijs Transparant. Op deze manier kan de VO-school bij alle documenten die door de basisschool verstrekt worden. Gedurende de brugklasperiode vindt er overleg plaats met de brugklascoördinatoren. 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. In groep 8 staat deze in het teken van de procedure omtrent de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ouders ontvangen op die avond ons protocol advisering groep 8. In dit protocol beschrijven we stap voor stap hoe het advies en de verwijzing tot stand komt. We volgen hierbij het vastgestelde tijdpad van BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs).



Bij het tussenevaluatiegesprek in november geven wij een definitief schooladvies. Het advies is overigens geen advies van alleen de leerkracht van groep 8. Het advies wordt gezamenlijk bepaald in een overleg door de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de directeur en de intern begeleider. De school kent in de meeste gevallen de kinderen al bijna 8 jaar. In al die jaren hebben we een goede indruk van uw kind gekregen en zijn er gegevens verzameld. Alle onderstaande gegevens worden meegenomen om het juiste advies te kunnen geven:

• Leerlingvolgsysteem
• Resultaten methodegebonden toetsen
• Resultaat NIO (deze wordt afgenomen in het begin van groep 8)
• Werkhouding, motivatie en concentratie
• Eventuele onderzoeken

Met dit advies kunnen ouders zich gaan oriënteren op de verschillende scholen. Uiteraard kunnen wij ouders hierbij adviseren.

Als de uitslag van de Cito Eindtoets binnen is, ontvangen de kinderen en ouders direct van ons de uitslag. Alleen indien de uitslag erg afwijkt van de verwachting, nemen we telefonisch contact op met de ouders. Indien de uitslag van de Eindtoets hoger is dan het gegeven advies, zullen wij het advies heroverwegen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we ons advies naar boven zullen bijstellen.

Uiteindelijk zal onze school een onderwijskundig rapport opstellen voor de school voor het voortgezet onderwijs. Nog voor de zomervakantie worden de leerlingen van groep 8 door de leerkracht ‘overgedragen’ aan de onderbouw-coördinatoren van het voortgezet onderwijs. In november van het daarop volgende jaar vindt een terugkoppeling plaats. Op deze manier kunnen we oud-leerlingen blijven volgen.