Medezeggenschapsraad (MR)
In Nederland heeft iedere school een MR.
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Vaste onderwerpen zijn bijvoorbeeld de begroting, het formatieplan, het jaarplan, veiligheid en het vakantierooster. De MR houdt zich dus bezig met beleidszaken en niet met individuele belangenbehartiging.
Ongeveer eens in de zes weken overlegt de MR met de directie. Deze vergaderingen zijn deels openbaar. Het is wel gewenst dat u vooraf kenbaar maakt als u een vergadering wilt bijwonen.

De MR wordt op onze school gevormd door 3 gekozen ouders en 3 gekozen leerkrachten. Zij worden voor minimaal 3 jaar gekozen. De MR heeft een aantal rechten om haar taken te kunnen uitvoeren, de belangrijkste rechten zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Zie voor meer informatie de website
voo.nl of informeer bij een van de MR-leden of de directie.

Documenten