Onderwijsconcept
We realiseren ons dat kinderen verschillen van elkaar in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, attituden en motivatie. Om effectief onderwijs voor alle kinderen te realiseren, moet met die verschillen rekening gehouden worden. Wij hanteren daarom waar mogelijk en gewenst de principes van convergente differentiatie.
Convergente differentiatie betekent dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep de gestelde doelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie en dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Bij convergente differentiatie is de klas verdeeld in (minimaal) drie niveaus: een minimumniveau, een basis- niveau en een hoger niveau. Alle leerlingen (voor wie het zinvol is) doen mee aan de groepsinstructie volgens het directe instructie model. Daarna wordt de leerstof op eigen niveau zelfstandig verwerkt, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Bij de kleuters werken we thematisch op basis van spelend leren. We werken ontwikkelingsgericht. Voor het uitnodigen van kinderen in de kleine kring wordt er rekening gehouden met verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Per thema behandelen we o.a. taal- en rekendoelen die terug te vinden zijn in de hoeken, zodat de kinderen er spelenderwijs mee kennismaken en het zich eigen kunnen maken (verwerken).

Speciale zorg
Het kan voorkomen dat een leerling ondanks het onderwijsaanbod toch moeilijkheden ervaart in het leerproces (mogelijk op leergebied of op gedrag). In dat geval neemt de leerkracht contact op met de ouders. Gezamenlijk wordt bekeken wat eventuele mogelijkheden zijn. Soms kan dat door extra hulp binnen of buiten de school, soms door te kiezen voor een school met een ander leerconcept of een speciale basisschool. Bij dit soort processen is de intern begeleider altijd betrokken. In ons Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022 hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen eventueel kunnen bieden.

De basis van ons onderwijs is
gedifferentieerd lesgeven


Plusklas
Ook voor kinderen met een meer dan gemiddelde begaafdheid is aandacht. Voor sommige kinderen is het pluswerk wat aangeboden wordt binnen de gebruikte methodes niet voldoende. Voor deze kinderen werken we met een plusklas. De leerkracht vult ieder jaar een vragenlijst in van SIDI. Deze vragenlijst geeft een indicatie welke kinderen mogelijk meer dan gemiddeld begaafd zijn. Vervolgens zal de leerkracht samen met de intern begeleider en de leerkracht van de plusklas bekijken welke kinderen in de plusklas worden geplaatst. De lessen in de plusklas zijn projectmatig, gericht op het ‘leren, leren’ en ook het samenwerken wordt gestimuleerd. We zorgen voor verbreding en verdieping. Naast het werken met een plusklas zetten we voor de meer begaafde kinderen ook Levelwerk in.

Bewegingsonderwijs
Onze school heeft gekozen voor de profilering bewegingsonderwijs. Al jaren bieden wij de kinderen 4 keer in de week gymles aan gegeven door een vakleerkracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 4 keer per week gymles van onze vakleerkracht (en de kleuters 2 keer per week).
Voor de gymlessen zijn gymkleren en gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht. Alle kinderen vanaf groep 3 douchen na de gymles. Geef dus een handdoek mee en eventueel badslippers. Het dragen van sieraden tijdens de gymles is niet toegestaan.

Gezonde school
Onze school is een Gezonde School. In 2014 en 2018 heeft onze school het certificaat ‘Sport en Bewegen’ uitgereikt gekregen. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee. Naast het extra aanbieden van gymlessen stimuleert onze school ook een gezonde voeding.

Computers op onze school
Computers zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse onderwijs. Zo gebruiken wij computers voor het opzoeken van informatie, maar vooral voor het oefenen op een speelse wijze met taal, rekenen en lezen. Vrijwel alle nieuwe methodes hebben leerling software ontwikkeld om extra te kunnen oefenen. Voor een aantal vakken is deze software ook beschikbaar om thuis mee aan de slag te gaan.