Onderstaande missie en visie vormen het hart van onze school. Intern zorgt onze missie en visie voor motivatie, inspiratie en richting voor ons team. Extern geeft het u als ouders en verzorgers van onze leerlingen een duidelijk beeld van onze school.

Waar we voor staan
Het team van OBS Houtrust heeft met elkaar de volgende missie beschreven: ‘Wij streven ernaar om ieder kind bewust te laten groeien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Wij vullen hun rugzak met vaardigheden en kennis waarmee zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en klaar zijn voor de toekomst.’ Ons motto: uitdagend en sportief!

Openbaar
OBS Houtrust is een openbare basisschool. Deze identiteit is voelbaar in ons denken en handelen van alledag. De openbare identiteit heeft OBS Houtrust als volgt uitgewerkt:

Ieder kind is welkom | De openbare school staat open voor iedereen ongeacht geaardheid, etniciteit, culturele achtergrond of levensovertuiging.

Wederzijds respect | Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Normen en waarden | Op de openbare school worden de normen en waarden van onze samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte aan opvattingen van minderheden.

Open karakter | De openbare school heeft een open karakter. Een goede communicatie en open houding vinden wij belangrijk.

Levensbeschouwing en godsdienst | De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de samenleving.

Onze kernwaarden
OBS Houtrust streeft naar het creëren van een leeromgeving waarin de volgende kernwaarden centraal staan.

Onze beloftes:

 • Wij zien ieder kind.
 • Wij stimuleren persoonlijke groei.
 • Wij stimuleren onze leerlingen eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
 • Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven.
 • Wij geven kwalitatief goed onderwijs en blijven in ontwikkeling.
 • Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

Onze profilering: gezond en sportief
Onze school onderscheidt zich door het bewegingsonderwijs. Vier keer per week krijgen de kinderen vanaf groep 3 gymles van een vakleerkracht (de kleuters 2 keer per week). Daarnaast doet onze school vaak mee met sporttoernooien buiten schooltijd en heeft onze school een sportteam.

Waar we als school voor gaan? Onze ambities:

 • Ons schoolklimaat is ‘veilig en vertrouwd’
  Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen om tot leren te komen. Onze school is kleinschalig en we streven naar een positieve betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. Daardoor voelt de school voor iedereen vertrouwd.
 • Onze leerkrachten zijn ‘ambitieus en werken professioneel’
  Leerkrachten stimuleren elkaar en zijn ondernemend. Leerkrachten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. Leerkrachten leren van elkaar en met elkaar. We besteden veel tijd aan scholing en het delen van kennis.
 • Onze communicatie is ‘open en transparant’
  Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerking en communicatie is daarbij essentieel. Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van de leerlingen.
 • Ons onderwijs is ‘uitdagend en stimulerend’
  Wij stimuleren de persoonlijke groei van ieder kind. Dit doen we door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Wij dagen kinderen uit in de zone van naaste ontwikkeling. Spelend en bewegend leren neemt een belangrijke plaats in. We leren door te ervaren en maken veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen. Wij stimuleren creatief denken. Wij gebruiken moderne methodes en staan open voor innovaties. Het gebruik van ICT neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in.
 • Onze leerlingen hebben een ‘actieve en zelfstandige rol’
  Leerlingen voelen zich verantwoordelijk en zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Leerlingen worden betrokken bij het stellen van hun eigen doelen. De leerkracht daagt de leerling uit met actieve werkvormen in een inspirerende omgeving.