Tussentijds instromen naar OBS Houtrust
Regelmatig krijgen wij de vraag of wij in een bestaande groep nog een plek hebben voor een nieuwe leerling. De vraag om over te stappen naar onze school heeft soms te maken met een verhuizing, maar het komt ook voor dat ouders niet tevreden zijn over de huidige school. Wij doorlopen bij zulke aanvragen altijd een vaste procedure:

Kom jij ook bij ons op school?


Stap 1: oriënterend gesprek
Indien er ruimte is voor tussentijdse instroom, zal er eerst een oriënterend gesprek plaatsvinden tussen de ouders, de directie en IB-er. Tijdens dit gesprek bespreken we de reden van de mogelijke schoolwisseling. Indien zowel ouders als directeur dit gesprek als positief hebben ervaren, maken we afspraken over stap 2 en 3.

Stap 2: wennen
Om er zeker van te zijn dat de overstap een goede beslissing zal zijn, laten we de leerling altijd een dag meedraaien op onze school. Op deze manier geven we kind, ouders en de school de kans om in te schatten of de overstap doorgezet dient te worden.

Stap 3: informatie inwinnen bij huidige school
Pas als ouders hier toestemming voor hebben gegeven, zullen wij informatie inwinnen bij de huidige school. In principe is dit slechts een formaliteit en hebben ouders alle relevante informatie reeds verstrekt. Als blijkt dat er toch nog nieuwe informatie over de leerling wordt gegeven, zullen we dit meenemen in ons uiteindelijke besluit.

Nadat alle stappen zijn doorlopen neemt de school een definitief besluit en maken we bij een positief besluit afspraken wanneer de nieuwe leerling kan beginnen op OBS Houtrust.

Onderwijskundig rapport
Voor alle kinderen die de school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport gemaakt. Hierin staat onder andere volgens welke methoden er is gewerkt en hoe ver uw kind is gevorderd. Ook voegen we hierbij een uitdraai van het leerlingvolgsysteem van Cito toe. Dit rapport wordt naar de nieuwe school
gestuurd en de ouders ontvangen een kopie.

Wat moet uw kind meenemen naar school?
Zie Praktische zaken A-Z: Meenemen naar school in onze schoolgids (p. 49).