Aanmelden van een nieuwe leerling
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar.
In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Onze school heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij in de regel meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Wij hebben voor ieder schooljaar plaats voor maximaal 32 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar) evenveel kans op een plaats op onze school.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.

Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:
• een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school;
• u werkt zelf op onze school

Voor het aanmelden gebruikt u het Aanmeldformulier van de gemeente Den Haag. Denkt u hierbij goed aan de juiste aanmeldperiode, afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind).

Welkom op OBS Houtrust

Loting
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Bericht van plaatsing
Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet bieden. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Wennen
Ongeveer 6-8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om afspraken te maken om te komen wennen. Uw kind mag dan 5 dagdelen meedraaien in de kleutergroep om alvast te wennen aan de leerkracht, de klasgenootjes, het gebouw en onze manier van werken. Deze dagdelen plannen we graag in nauw overleg met de ouders in. De school heeft wel enkele afspraken vastgelegd om ervoor te zorgen dat het wennen op een prettige manier verloopt:

• Per groep laten we maar 1 kind tegelijk wennen.
• We laten een kind een dagdeel wennen.
• We plannen geen wenmomenten op een dag dat de groep een uitstapje heeft
(soms weten we dit pas erg laat en moeten we dus een wendag verplaatsen).
• In de maand december laten we geen kinderen wennen of instromen.
• In de laatste 4 weken van het schooljaar laten we geen kinderen meer wennen of instromen.

Naschoolse opvang
Wij werken samen met de volgende BSO’s:

Zo Outdoor BSO in de Duinpan – Zo kinderopvang

Sportieve stoere BSO in Den Haag Vogelwijk bij Onno DAK (dakkindercentra.nl)